Algemene voorwaarden

1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Afsprakenboek
Een samenstelling van site(s), database(s) en programmatuur die het mogelijk maakt om Agenda's bij te houden.

1.2 Leverancier
De (rechts)persoon die de functionaliteit van het Afsprakenboek bewaakt en onderhoudt.

1.3 Agenda
Een verzameling tijden waarop een afspraak gepland kan worden met één medewerker van Afnemer.

1.4 Afnemer
De (rechts)persoon die een of meerdere Agenda(s) laat bijhouden in het Afsprakenboek.

1.5 Gebruiker
Degene die via het Afsprakenboek een afspraak boekt in een Agenda van Afnemer.


2 Beschikbaarheid
2.1 Leverancier spant zich in om te zorgen dat het Afsprakenboek ononderbroken beschikbaar is. Onderbrekingen kunnen echter ontstaan door storingen en/of noodzakelijk zijn voor onderhoud van het Afsprakenboek.
2.2 Onderbreking van de beschikbaarheid geeft Afnemer en/of Gebruiker geen enkel recht op enige schadevergoeding.

3 Onderhoud
3.1 Voor het correct (blijven) functioneren van het Afsprakenboek kan het noodzakelijk zijn om het Afsprakenboek tijdelijk buiten gebruik te stellen bijv. t.b.v. onderhoud. Onderhoud vindt bij voorkeur, doch niet uitsluitend, 's nachts plaats tussen 0:00 uur en 6:00.
3.2 Tijdens ieder onderhoud is de geschatte eindtijd zichtbaar in het Afsprakenboek.

4 Toegang
4.1 Leverancier behoudt zich het recht voor om een Gebruiker de toegang tot het Afsprakenboek te ontzeggen, wanneer Gebruiker het Afsprakenboek oneigenlijk gebruikt of probeert te gebruiken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Leverancier.
4.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om een Afnemer de toegang tot het Afsprakenboek te ontzeggen, en/of toegang tot de Agenda('s) van een Afnemer (tijdelijk) af te sluiten, wanneer een Afnemer na twee aanmaningen niet aan een betalingsverplichting voldoet.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Leverancier spant zich in om ervoor te zorgen dat het Afsprakenboek zoveel mogelijk ongestoord functioneert. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door Afnemer of Gebruiker verband houdende met het niet juist en/of niet volledige functioneren van de onder het beheer van Leverancier of derden staande apparatuur, programmatuur, overige systemen, en/of het Internet, tenzij en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier.
5.2 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van afspraken ten gevolge van het gebruik van het Afsprakenboek, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van Leverancier.
5.3 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid terzake van onjuistheden in opgevraagde informatie.

6 Kosten
6.1 De kosten voor het gebruik van het Afsprakenboek worden door Leverancier vastgesteld en kunnen maximaal eenmaal per kalenderjaar worden gewijzigd. Leverancier draagt er zorg voor dat informatie hierover tijdig bekend wordt gemaakt via e-mail.
6.2 De kosten van het gebruik van de verbinding met het internet komen voor rekening van Afnemer.
6.3 Leverancier is geen partij bij de tussen Afnemer en diens aanbieders van internet gesloten of nog te sluiten overeenkomst(en). Alle kosten van toegang tot en gebruik van de door die aanbieders te leveren diensten zijn voor rekening van Afnemer.

7 Wijziging
7.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemer zal hiervan in kennis worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij op de internet site.

8 Beëindiging
8.1 Zowel Leverancier als Afnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Leverancier legt zichzelf daarbij een opzegtermijn van twee maanden op. Voor Afnemer geldt geen opzegtermijn.
8.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te wijzigen, op te schorten dan wel te beëindigen, indien naar het oordeel van Leverancier verdere voortzetting van deze dienstverlening niet van Leverancier kan worden gevergd, zonder tot enige schadevergoeding ter zake gehouden te zijn. Voor opschorting of beëindiging legt Leverancier zichzelf daarbij een opzegtermijn van twee maanden op.

9 Overig
9.1 Leverancier verstrekt de Algemene Voorwaarden in het Nederlands en zegt toe gedurende de looptijd van de overeenkomst in het Nederlands met Afnemer te zullen communiceren.
9.2 Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Afnemer en Leverancier worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, in het arrondissement 's-Hertogenbosch. 
 
versie: december 2009.
Ξ MENU